Als er gesproken wordt over een wonder heeft men het meestal over een bepaalde gebeurtenis wat niet verklaard kan worden door de mens en toe te wijten is aan een bovennatuurlijke kracht of wezen. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Echter, elke vers van de Koran is een wonder op zich. Om op het eerste gezicht dit te kunnen zien en te begrijpen moet men de Arabische taal beheersen. Wanneer iemand de Arabische taal beheerst, erin gelooft dat de Koran het boek van Allah is en objectief op dit boek reflecteert, zal de wonderen erin ontdekken. 

Indien een persoon de taal niet beheerst is er een alternatief. De vertaling van de Koran geeft tientallen mirakelen weer die door de recente wetenschap bevestigd worden. Iedereen kan over deze mirakelen lezen en ontdekken. Omwille van deze redenen is het onmogelijk om alle wonderen van de Koran hier een voor een op te schrijven. 

Het doel is echter om in een paar bladzijden, een licht te werpen op dit onderwerp zodat men een kort maar duidelijk antwoord heeft op de bovenstaande vraag.

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat het bestaan van de mens op deze wereld gebaseerd is op een beproeving. Een test waar men de keuzevrijheid heeft om te geloven of niet. Gezien bovenstaande, wanneer de wonderen van de Koran aan de mens wordt verteld, moet de beproeving steeds in stand blijven. Met andere woorden, de verschillende mirakels moeten zodanig zijn dat zij die willen geloven het voldoende vinden en dat de vrije wil van anderen om niet te geloven niet wordt weggenomen. Anders zou er geen sprake zijn van een test. Stel dat elk mens op de wereld opeens in staat is om de engelen te zien, dan heeft niemand meer een keuze anders dan wél te geloven. Daarom is het van belang dat wanneer er gekeken wordt naar de wonderen van de Koran, hiermee rekening gehouden wordt. 

Tevens zijn de wonderen evenwichtig afgestemd op de mensen van vroeger en de mensen van de huidige moderne wereld. Wanneer de onderstaande verzen gelezen worden, moet men het via deze perspectief bekijken. Bovendien mogen we niet vergeten dat deze verzen ongeveer 1400 jaar geleden aan de mensheid werden overgeleverd. Maar de feitelijke waarheden van de verzen werden pas vanaf de 20ste en 21ste eeuw begrepen. Enkele voorbeelden van deze verzen of delen van verzen zijn als volgt:

”Het is Allah Die de hemel zonder zichtbare pilaren heeft verheven.” 1

Deze vers heeft 1400 jaar geleden een bijgeloof tenietgedaan waar men dacht dat de hemel in stand werd gehouden door de bergen.

“Hij is schepper van de hemel en aarde uit het niets.” 2

Hiermee wordt het ontstaan van de universum verklaard. Hij vertelt ons dat het begin van het universum uit het ‘niets’ is ontstaan. Hedendaags wordt dit volgens de moderne wetenschap verklaard door middel van de Big Bang theorie, waar alles uit een punt van ‘niets’ is ontstaan.

“Wij hebben de hemel met macht gebouwd. 

En zeker doen Wij het uiteenzetten.” 3

Het uiteenzetten van de hemel heeft betrekking op de uitbreiding van het universum. Het is opmerkelijk dat deze visie over de expansie van het universum, welke 1400 jaar geleden werd geopenbaard, vandaag door bijna alle wetenschappers op de hele wereld wordt geaccepteerd. 

“En Hij is degene Die de nacht en de dag en de zon en de maan heeft geschapen. Alle hemellichamen bewegen snel,

ieder in hun vaste baan.” 4

Een ander wetenschappelijke ontdekking van de 20ste eeuw is dat de sterren en verschillende ruimtelijke materies zoals planeten en manen, een bepaalde baan volgen. Dit is precies wat 1400 jaar geleden door de Koran werd overgeleverd.

“En de zon beweegt naar haar vaste toegewezen plaats. Dat is de bepaling van de Almachtige, de Alwetende.” 5

Zelfs astronomen zoals Copernicus, Kepler en Galileo in de 16de en 17de eeuw, dachten dat de zon stil stond en dat de aarde om de zon draaide. Pas in de 20ste eeuw kwam men tot de ontdekking dat de zon ook beweegt en zoals in de vers ervoor aangehaald, een eigen baan heeft waar de zon een snelheid van 720 000 km/u behaalt. Al deze bevindingen dankzij de moderne wetenschap lieten de wereld verbazen, terwijl dit fenomeen 1400 jaar geleden wonderbaarlijk in de Koran werd vermeld. 

“En jij ziet de bergen en jij denkt dat ze stevig op hun plaats staan, maar ze zullen wegdriften evenals de wolken wegdriften.” 6

Hier wordt ons duidelijk gemaakt dat de bergen niet stilstaan. Integendeel, de Koran heeft ons 1400 jaar geleden al laten weten dat de bergen bewegen net zoals wolken bewegen. Een wetenschappelijk feit dat slechts in het begin van de 20ste eeuw werd ontdekt. Toen werd het beschreven als platentektoniek, verschillende lagen die zich in de buitenste laag van de aardoppervlakte bevinden. Het zijn deze platen die de verschuiving van de continenten, dus ook de bergen mogelijk maken. Hier wordt opmerkelijk het woord ‘driften’ gebruikt. Dezelfde term die de wetenschappers van vandaag gebruiken voor dit fenomeen genaamd continentale ‘drift’.

“Hij heeft de beiden zeeën gescheiden zodat ze elkaar zouden ontmoeten. Tussen hen is er een barrière welke zij niet kunnen overschrijden” 7

“En hij is degene die de twee zeeën heeft verenigd, de één zoet en de ander erg zoutig. En hij heeft tussen beide een afscheiding geplaatst en een grens die niet overschreden kan worden.” 8

Als wij in de schoenen zouden staan van iemand die in de droge woestijnen van Arabië woont, geen onderwijs heeft gehad, nooit een zee heeft gezien en er wordt ons gevraagd wat er zou gebeuren als twee zeeën zich mengen, wat zouden we dan antwoorden? We zouden het niet weten of we zouden geen onderscheid kunnen maken omdat beide zeeën simpelweg uit water bestaan. Maar 1400 jaar geleden kwam de openbaring van deze twee verzen en gaf ons informatie over twee dingen. De eerste is dat twee verschillende zeeën niet in elkaar kunnen overgaan. Dit is pas in de 20ste eeuw ontdekt door onderzoeker Jacques Cousteau. Deze gebeurtenissen vinden in verschillende delen van de zee plaats, o.a. daar waar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee bij elkaar komen. Ten tweede wordt ons verteld dat zout en zoet water niet met elkaar mengen, wat ook niet zo lang geleden is bevestigd. 9

De verzen van de Koran zijn waarlijk miraculeus. Maar niet alleen de verzen, ook de structuur, de opbouw van de verzen, is een wonder. Als we kijken naar hoe de Koran is opgebouwd zijn er verborgen parels die ontdekt willen worden. Denk aan het midden van de aarde, de kern, die voornamelijk bestaat uit ijzer. Het middelste hoofdstuk, de ‘kern’ van de Koran noemt ‘Hadid’, wat zich vertaalt in ijzer. 

Daarnaast is de verhouding van het aantal woorden ‘zee’ en ‘land’ dat in de Koran voorkomt, precies gelijk aan de verhouding van zee en land op onze aarde. De woorden ‘man’ en ‘vrouw’ worden evenveel vermeld, een subtiele verwijzing dat ze gelijkwaardig zijn. Tevens worden ze elk 23 keer vermeld en als we ze optellen bestaan ze uit 46 woorden. Het kan geen toeval zijn dat het getal staat voor het feit dat elk mens uit 46 chromosomen bestaat, 23 van de man en 23 van de vrouw. Al deze voorbeelden tonen aan dat de Koran een wonder is op alle vlakken, zichtbaar voor iedereen die het wil zien.

Allah heeft de mensen die het geloof ontkennen uitgedaagd en hen tot rechtstreekse competitie met Hem geroepen om ze te bewijzen dat de Koran een wonderbaarlijk boek is. Dit gebeurde in een tijd waar destijds binnen de Arabische maatschappij literatuur, onder andere poëzie en gedichten, van onschatbare waarde was. Het was iets waarmee het Arabische volk zich het best mee kon identificeren. Als iemand er goed in was kreeg men prestige binnen de maatschappij. Het was een tijd waar de Arabieren op de toppunt waren van hun welsprekendheid. Wat en hoe ze iets vertelden waren verfijnd en van hoogstaande taalkundige kwaliteit. In een tijd en maatschappij met een prestigieuze literatuur en een overvloed aan dichters en poëten, heeft de Koran met zijn eigen literaire kwaliteit niet enkel de maatschappij, maar ook vooraanstaande dichters en poëten van die maatschappij uitgedaagd.

De uitdaging van de Koran gebeurde in twee fasen. Op deze manier werd bewezen dat geen enkel persoon de inzicht, kracht of literair talent heeft om zinnen of hoofdstukken te produceren die ook maar een beetje op de Koran lijkt of qua kwaliteit er ook maar een beetje in de buurt komt. In de eerste fase was de uitdaging het voortbrengen van een gelijkwaardig boek:

“Zeg: waarlijk, als mensen en de djinns zich zouden verenigen, met het doel om een boek gelijk de Koran voort te brengen, zouden zij geen kunnen voortbrengen dat daaraan gelijk zou zijn, ook al zouden zij elkaar helpen.” 10

In de tweede fase is de moeilijkheidsgraad van de uitdaging verlaagd. Hij heeft het voor de ontkenners van het geloof makkelijker gemaakt door de uitdaging te beperken tot het voortbrengen van tien hoofdstukken die op dehoofdstukken van de Koran gelijken. Deze uitdaging werd geopenbaard als volgt:

Zullen zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft het (de Koran) zelf verzonnen. Zeg: “Indien jullie de waarheid spreken, roep dan anderen, buiten Allah, om jullie te helpen en breng dan tien zelf verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn.” 11 


 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

 1. De Heilige Koran, Ar-Ra-d (De Donder) 13/2.
 2. De Heilige Koran, Al-An-am (Het Vee) 6/101.
 3. De Heilige Koran, Adh-Dhariyat (De Schiftende Winden) 51/47.
 4. De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/33.
 5. De Heilige Koran, Ya-Sin (De Arabische Letters Ya Sin) 36/38.
 6. De Heilige Koran, An-Naml (De Mieren) 27/88.
 7. De Heilige Koran, Ar-Rahman (De Weldoener) 55/19-20.
 8. De Heilige Koran, Al-Furqan (Het Reddend Onderscheidingsmiddel) 25/53.
 9. Een filmpje hiervan is te zien op Youtube. https://youtu.be/NCSmR9z98ZA?t=45
 10. De Heilige Koran, Al-Isra (De Nachtreis) 17/88.
 11. De Heilige Koran, Hud (De Profeet Hud) 11/13.