Er zijn duizenden bewijzen die dergelijke veronderstellingen en beschuldigingen ontkrachten. Door te kijken naar een aantal criteria van de islam, kunnen we dit onderwerp toelichten: 

1. Volgens de Islam is elke bezigheid dat nuttig is voor de mensheid een aanbidding en wordt men daarvoor beloond in het hiernamaals. “Zelfs als de Dag des Oordeels aanbreekt, plant een boom als je nog de kans hebt.” 1 Kan een godsdienst die het volgende advies geeft beschouwd worden als een voorstander van oorlogen?

2. De islam nam sinds haar ontstaan de armen en zwakken in bescherming. Door de regularisatie van de aalmoes (armenbelasting) werden welgestelden verplicht een bijdrage af te staan aan de armen. Degenen die stierven terwijl ze de rechten van de onderdrukten verdedigden of hun bezittingen beschermden, worden als martelaar 2 beschouwd. Elke vorm van onrecht, despotisme (regeringsvorm waarbij één persoon de macht heeft) en onmenselijkheid worden ten strengste veroordeeld door de islam. Kan een godsdienst die het volgende advies geeft beschouwd worden als een voorstander van oorlogen?

3. De geschiedenis van de mensheid toont hoe beide godsdienst en ongeloof van elkaar af staan: De godsdienst heeft profeten als Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed voortgebracht. Zij predikten allen om mensen te helpen, om meedogend en vredelievend te zijn voor elkaar. Moord werd door hen ten strengste veroordeeld: “Eén persoon onterecht doden is als de gehele mensheid doden.” 3 Figuren als Kaïn (eerste moordenaar), meedogenloze farao’s en andere wrede leiders die miljoenen doden op hun geweten hebben zoals Lenin, Stalin, Mao en hedendaagse alleenheersers waren ongelovig. İn dit geval wordt het duidelijk dat de islam de voorstander is van vrede.

4. Hoe kan de islamitische godsdienst die alcohol, overspel, gokken, rente, alle vormen van immoraliteit, onrechtvaardigheid, wreedheid jegens dieren, slecht behandelen van ouders verbiedt en respect voor ouderen en liefde voor kinderen beveelt pro-oorlog zijn?

5. Het is de islam zelf die de onderdrukten en zwakken beschermt en hun rechten verdedigt. Het heeft de onderdrukking ten tijde van dictaturen beëindigd, zelfs heerschappijen van farao’s vernietigd. Hoe kan de Islamitische godsdienst die de onderdrukking verbiedt de oorlog promoten?


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Bukhari, Al-Adabul-Mufrad, 168.
  2. In de islam is een sjahied (meestal vertaald als martelaar) iemand die sterft terwijl hij jihad uitvoert. "En zeg niet van degenen die op Allah’s weg zijn gedood: ‘Zij zijn dood.’ Nee, zij leven, maar jullie beseffen (het) niet." De Heilige Koran, Al- Baqara (De Koe) 2/154.
  3. De Heilige Koran, Soera Al-Ma'idah (De Tafel) 5/32.