Het geloven in Allah betekent, het (er) kennen van Zijn Verheven namen en eigenschappen en er op die manier in geloven. In andere woorden, Allah kan gekend worden door middel van Zijn namen en eigenschappen. Alle eigenschappen van Allah zijn zonder begin en zonder eind. De eigenschappen van Allah lijken niet op de eigenschappen van Zijn creatie. Hoe zeer wij ook dezelfde namen gebruiken voor de eigenschappen van Allah de kennis, wil, leven en spraak van Allah lijkt niet op onze kennis, wil, leven en spraak. Omdat wij het wezen van Allah niet kunnen doorgronden en begrijpen kunnen wij Hem kennen middels Zijn namen en eigenschappen.

In de Nobele Koran staat: “Geen blik kan Hem bereiken. Maar Hij bereikt de blik (van iedereen). En Hij is de Zachtmoedige de Alwetende." 1 en verklaart dat het onmogelijk is om het wezen van Allah te begrijpen. 

De Heilige Profeet zegt hierover het volgende: “Denk na over de schepsels van Allah. Maar denk niet na over het wezen van Allah. Voorwaar, jullie zullen hier niet toe in staat zijn.” 2

De eigenschappen die bestaan in het wezen van Allah noemen wij wezenlijke eigenschappen. Wezenlijke eigenschappen kunnen in twee onderdelen worden verdeeld genaamd essentiële en actieve eigenschappen. 

Essentiële eigenschappen die enkel toebehoren aan Allah, die niet aanwezig zijn bij iemand van Zijn schepsels. Er zijn zes essentiële eigenschappen:

1. Wajib al Wujood (Noodzakelijk bestaan): Betekent “Bestaan”. Allah bestaat en Zijn bestaan is niet afhankelijk van iemand anders maar is een noodzakelijke eigenschap van Zijn wezen, Zijn bestaan is verplicht. Absentie, het tegenovergestelde van bestaan is onmogelijk in te beelden voor Allah. Wanneer we spreken over Wajib al Wujood (noodzakelijk bestaan) dan spreken we over Allah die de volledige schepping heeft geschapen en zelf vrij en verheven is boven het geschapen zijn en die in Zijn bestaan geen begin en geen eind kent.

2. Begin-loosheid, Dit betekent dat Allah niet later tot stand kwam. Hoe ver we ook terug gaan in de tijd er is geen tijd mogelijk dat Hij er niet was. Want hetgeen dat wij tijd noemen heeft Hij ook geschapen. Allah is niet later tot stand gekomen maar heeft altijd bestaan. Het tegenovergestelde van deze eigenschap, genaamd ‘tot stand komen’ is niet voor Hem in te beelden.

3. Einde-loosheid, Dit betekent dat het bestaan van Allah geen einde kent. Wat beginloos is dient ook noodzakelijkerwijs eindeloos te zijn. Het tegenovergestelde van eindeloosheid, eindigheid is onmogelijk in te beelden voor Allah.

4. Eenheid, Allah is in zijn wezen, eigenschappen en handelingen één en uniek en kent geen gelijken, soortgelijke of partners. Het tegenovergestelde van Eenheid namelijk meervoudig zijn, gelijken soortgelijke of partners hebben (shirk) is onmogelijk in te beelden voor Allah.

5. Op zichzelf staand zijn, Het bestaan van Allah is niet afhankelijk van anderen maar is een noodzakelijkheid vanuit zichzelf en geeft aan dat Zijn bestaan niet afhankelijk is van anderen. Het bestaan van Allah is vanuit zichzelf, om te bestaan heeft Hij geen schepper, plaats, tijd of oorzaak nodig.

6. Non-gelijkenis met de schepping, Als schepper van de hele creatie lijkt hij niet op iets uit zijn Schepping. Alles wat bestaat buiten Allah is geschapen door Allah. Allah lijkt op geen enkele wijze of iets wat later is geschapen. Het tegenovergestelde hiervan, het lijken op iets dat later tot stand kwam is onmogelijk in te beelden voor Allah.

Actieve eigenschappen:

Actieveeigenschappen die bij Allah eindeloos en perfect aanwezig zijn maar bij de creatie op een beperkte manier aanwezig zijn noemen wij actieve eigenschappen. Ook al is er een gelijkenis in de benamingen, actieve eigenschappen lijken op geen enkele wijze op eigenschappen die bij andere levenden aanwezig zijn. Want de kennis, kracht en wil van Allah zijn volledig, beginloos en eindeloos en drukken perfectie uit. En die van de mensen zijn eindig, beperkt, begrensd en later tot stand gekomen en onvolledige en oncomplete eigenschappen. De actieve eigenschappen zijn er acht.

1. Leven, Dit betekent het levend zijn. Allah is levend. Hij is degene die leven gaf aan alles en aan de droge en dode aarde. Hij beschikt over een beginloos en eindeloze leven. Het tegenovergestelde van de eigenschap leven, dus “dood zijn of sterven” is onmogelijk in te beelden voor Allah.

2. Kennis, betekent “weten”. Allah weet alles. Wat gebeurd is, wat gaat gebeuren, het verleden, het verborgene en het openbare. De kennis van Allah lijkt niet op de kennis van Zijn schepsels. Zijn kennis neemt niet toe en neemt niet af. Hij kent alles met Zijn beginloze kennis. De mooie structuur, orde en onafwijkende harmonie dat we aanschouwen in het universum is het grootste teken van Zijn oneindige kennis. Het tegenovergestelde van kennis, onwetendheid, is een eigenschap dat onmogelijk is in te beelden voor Allah.

3. De wil van Allah. Allah heeft een wil. Allah is degene die de positie, toestand en specialiteiten van de Creaties bepaald. Hetgene dat Allah wilt gebeurt, wat Hij niet wilt gebeurt niet. Het tegenovergestelde hiervan, het niet beschikken over een wil is ondenkbaar voor Allah. 

4. Kracht betekent “In staat zijn tot”. Allah beschikt over een oneindige kracht. Het tegenovergestelde van de eigenschap kracht is ‘zwakte en in onmachte zijn’. Dit is onmogelijk in te beelden voor Allah. Er is niets waartoe Allah niet in staat is. Alles in het universum gebeurt met de kracht van Allah.

5. Het horen. Allah hoort. Het geheime, het openbare, het fluisteren, het luide en het zachte van alles wat er ook maar gezegd wordt, Allah hoort het. Het horen van iets is geen obstakel om iets anders dat gezegd wordt tegelijkertijd te horen. Het niet horen en doofheid is onmogelijk in te beelden voor Allah.

6. Het zien van Allah. Allah de Verhevene ziet alles. Niks kan verborgen zijn voor het zien van Allah. Wat er ook is, verborgen, open, donker of licht; Allah ziet het. Het niet zien of onvolledig zien is onmogelijk in te beelden voor Allah.

7. Spraak. Betekent “Spreken of praten” Allah heeft met deze eigenschap boeken gestuurd naar zijn Profeten en met sommige Profeten gesproken. Wij zijn niet in staat om de beginloze eigenschap van Spraak te doorgronden. Zijn spraak is vrij en verheven boven geluid en letters. Het tegenovergestelde van spraak, genaamd ‘niet spreken of stomheid’ is onmogelijk voor Allah in te beelden. Allah geeft bevelen middels Zijn eigenschap Spraak.

8. Scheppen. Het betekent hetgeen dat niet was, vanuit niets tot iets maken. Allah is de enige Schepper. Met Zijn beginloze kennis heeft hij alles met Zijn oneindige kracht geschapen. Scheppen, voorzieningen geven, tot leven wekken, laten sterven, gunsten geven, bestraffen, vormgeven zijn alle de gevolgen van deze eigenschap.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-an-am (Het-Vee), 6/103.
  2. Hadith, Süyûtî, el-Câmi‘u's-sagir, I, 132; Aclûnî, Keşfü'l-hafâ, I, 311.