Het leven op aarde heeft verschillende doelen. Allah heeft de mens geschapen als een wezen met verstand. Zoals het universum en alles daarin Hem aanbidt, wil Allah dat de mens met zijn verstand deelneemt aan deze aanbidding.

“En ik heb de djinns en de mensen alleen geschapen opdat zij mij aanbidden.”1

Zoals deze vers aangeeft is het doel op aarde het leren kennen van de Schepper en Zijn eigenschappen, in Hem geloven en Hem aanbidden. Dit werd al eerder uitgebreid uitgelegd in vraag 24: Als Allah geen behoeftes heeft, waarom zijn wij dan geschapen?

Evenwel is het doel van het leven, het hoogste niveau van kennis bereiken op vlak van religie, technologie, wetenschap, biologie, sociologie enzovoort. Vervolgens wordt er van ons verwacht dat we deze kennis omzetten naar de praktijk zodat de wereld een betere plek wordt en zodat er gerechtigheid wordt gegarandeerd tussen mensen. Op deze manier kunnen we de tevredenheid van Allah garanderen en worden we beloond met het paradijs. 

Daarnaast is de mens onderworpen aan een beproeving. Het leven en de dood, rijkdom en armoede, ziekte en gezondheid… zijn allemaal een onderdeel van deze beproeving. Hoe wij ons gedragen tijdens deze beproevingen bepaalt onze waarde bij Allah. Bijvoorbeeld: geduld hebben en dankbaarheid blijven tonen in moeilijke tijden zijn karakteristieken die zeer geliefd zijn bij Allah. 

“(Hij) Die de dood en het leven schiep opdat Hij jullie kan beproeven, wie van jullie het best in daden is.”2

“Iedere ziel zal de dood proeven. En alleen op de Dag der Opstanding zullen jullie jullie volledige beloning ontvangen. En wie van het vuur wordt afgehouden en tot het paradijs wordt toegelaten, heeft zeker gewonnen. En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.”3


 


 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Adh-Dhariyat (De Schiftende Winden) 51/56.
  2.  De Heilige Koran, Al-Mulk (Heerschappij) 67/2.  
  3.  De Heilige Koran, Al-Ali Imran (Imrans Mensen) 3/185.