Veel gelovigen zijn geneigd te denken dat Allah ver weg is, misschien ergens op een troon boven de wolken voorbij de Melkweg. Zij zoeken God boven en buiten zichzelf wanneer zij Hem benaderen. Natuurlijk is het waar dat de Heer ver en dichtbij is en regeert over de werelden die dichtbij en veraf, zichtbaar en onzichtbaar zijn. Maar welke focus kan nu het meeste bijdragen tot de individuele spirituele groei?

In eerste instantie dient opgemerkt te worden dat het geloof in Allah onafhankelijk is van tijd en of plaats. Dit is tevens een van de fundamenten binnen het geloof. De volgende drie machtige Koranverzen verklaren ons dat Allah heel dicht bij ieder menselijk wezen is, dat Hij altijd aanwezig is en bovendien alles weet, ziet en hoort.

“(…) Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”1

"Hij is met u, waar u ook mocht zijn."2

"We zijn dichter bij de mens dan zijn halsslagader"3

Allah is de Schepper van alles met perfecte kennis over mensen en andere wezens. Dus niets is verborgen voor Hem. Het laatste vers kan worden gezien als een metafoor van Allah om Zijn nabijheid tot de mens aan te geven. Wat hier bedoeld wordt, is niet de nabijheid van de afstand volgens de geleerden. Het betekent eerder de nabijheid van kennis en de breedte van menselijke kennis.4

De geliefde profeet Mohammed, wijst ons met de volgende woorden hoe wij in onszelf moeten kijken indien we Allah willen kennen: "Hij die zichzelf kent, kent Allah."5 Met andere woorden; elk moment, elk deeltje, alles in het universum heeft Allah nodig. Als een dienaar van Allah de Almachtige, gehoorzaam is aan zijn geboden en verboden, weet hij dat hij een zeer machteloos wezen is in het licht van Zijn grootheid. Dat is het punt om jezelf te kennen. Hij die zichzelf niet kent, kent Allah niet en kent niemand.

Verder moet men weten dat de vraag “Waar is Allah?” op de dag des oordeels niet iets is wat iemand gevraagd zal worden. Er is behoefte aan mensen die echt de basis van de islam leren, in plaats van dat ze zich bezighouden met deze zaken. Degenen die discussiëren en conflicten veroorzaken met zulke kwesties zijn normaliter onwetend over de basis van gebed, aalmoes, bedevaart,enzovoort. 

Ten tweede vragen we naar de verblijfplaats van iets of iemand die noch in tijd en noch in ruimte leeft. Bijvoorbeeld: ik ben omringd door tijd, in de zin van dat ik leef in tijd. Daarnaast heb ik een lichaam dat een bepaald plaats moet opvullen. Allah, Almachtig en Verheven is de Schepper van tijd en plaats. Als wij Hem beperkten tot tijd en plaats, dan zou dit impliceren dat wij Hem vergelijken met Zijn schepping door Hem een lichaam te geven aangezien plaats beperkt is. 

Als iemand zou zeggen dat Allah overal is, dan is dit verkeerd aangezien “overal” beperkt is en ergens eindigt, terwijl Allah niet begrensd is. Op dezelfde manier is het ook verkeerd om te zeggen dat Allah op aarde, in de hemel, op de maan, zon, troon etc. is, aangezien al deze dingen beperkt zijn. 

Kortom moet iemand vrij van twijfel of speculatie zijn dat Allah, de Meest Verhevene, onafhankelijk van ruimte en tijd is. Het is verkeerd om te zeggen dat Hij overal is, omdat dit allemaal begrensd is terwijl Allah de Almachtige onbegrensd is en een onbeperkte heerschappij bezit. We moeten echter geloven dat Zijn kennis alles omvat en Hij weet, ziet en luistert naar alles.


 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Ash-Shura (Het Beraad) 42/11.
  2. De Heilige Koran, Al-Hadid (Ijzer) 57/4.
  3. Soera Qaf (De Arabische Letter Qaf) 50/16.
  4. Bursevi, commentaar op het vers
  5. Acluni (Hadith Boek), 2/262.