Een verkeerde gedachtegang dat vroeger veel voorkwam en zo nu weer opduikt is de volgende: denken dat religie vooruitgang in de weg staat en de achteruitgang van huidige moslimlanden ten opzichte van de christelijke landen te wijten is aan de islam.Enkele punten moeten nader toegelicht worden vooraleer een antwoord kan geformuleerd worden. 

In de vroegste jaren werden moslims onderdrukt en mishandeld door atheïsten. Later hebben ze een eigen staat opgericht en kenden sindsdien een bloei dat tot de 19e eeuw duurde. Deze periode die ‘eeuw der geluk’(Asr-ı saadet) genoemd wordt bewijst deze vooruitgang op vlak van geloofsbetuiging, moraliteit, deugd, gerechtigheid en vrede. Later was de Andalusische staat van Umayyaden het boegbeeld van de wetenschap in Europa. Kunst en wetenschap kenden ook een hoogtepunt tijdens het Ottomaanse rijk. 

Bovenstaande bewering wordt door al deze feiten ontkracht. Ten tijde van het ontstaan van de wereldrijken was er ook sprake van een grote gebondenheid aan de islam. We zien dat deze zwakker is geworden tijdens periodes van achteruitgang in het islamitische geloof. We kunnen dus stellen dat de voorspoed verbonden is aan de krachtige band die men met de islam onderhoudt. De geschiedenis toont ons dat het tegengestelde vaak achteruitgang in de hand werkt. Kortom, als moslims geen vooruitgang kennen, komt dat omdat ze de islam niet volgen zoals het zou moeten en niet andersom.

Enerzijds, als de islam zelf als dé reden voor achteruitgang gezien wordt, moet dat gestaafd worden met citaten uit de Koran en aan de hand van hadith van de profeet. Ze zouden bijvoorbeeld moeten bewijzen dat het verbod op leugens, onderdrukking, alcoholconsumptie, gokken, overspel, rente, roddelen, laster, racisme… kortom dat het verbieden van allerlei kwaad vooruitgang in de weg staat. Dit is onmogelijk, want zulke zaken verhinderen net een deugdzaam leven voor ieder persoon, gezin en maatschappij. Volgens de islam moet iedere moslim zich aan deze verboden en geboden houden om een gelukkig leven voor zichzelf als persoon, voor zijn gezin en voor de maatschappij te bereiken.

Anderzijds wordt er niet ingegaan op de redenen en aanleidingen van de achteruitgang van moslimlanden tijdens de laatste eeuw. Wie succes wil boeken, moslim of niet, moet aan de voorwaarden voldoen en over de nodige middelen beschikken, dan pas kan het beoogde doel bereikt worden. De benaming ‘Rahman’ wil zeggen ‘Degene die nobele bepalingen voorziet zonder gelovigen van niet-gelovigen te onderscheiden’. 

Dus gelovigen of moslims die zich overgeven aan de islam kunnen geen vooruitgang boeken als ze zich niet of onvoldoende inzetten met de nodige middelen en voorwaarden. Als niet-gelovigen zich op de juiste manier inzetten met de nodige middelen en voorwaarden zullen zij meer vooruitgang boeken dan de moslims.Dit is een regel die Allah heeft opgesteld voor deze wereld. De grootste oorzaak voor achteruitgang door moslims is dat ze deze opgelegde regel niet volledig opvolgen. 

Als je succes wil boeken, moet je sterk zijn. De moslimgemeenschap werd aan het einde van de 18e en begin 19e eeuw verdeeld en heeft hierdoor aan macht ingeboet. Ze werd sindsdien geregeerd door zogenaamde schijnmoslims, onderdrukkers en dictators. Dictators en onderdrukkers hebben hun eenmaking en versterking verhinderd en de 19e eeuw verliep niet goed voor de moslims. 

De İslam bestaat meer dan 1400 jaar. Van deze periode hebben de moslims gedurende een periode van minstens 1100 à 1200 jaar over de helft van de wereld in vrede geregeerd. Dat de moslims in die periode wereldleiders waren in de wetenschap en de kunst bewijst dat de islam in haar recht is. 

De hierboven opgesomde oorzaken maken dat de moslims de laatste eeuwen geen vooruitgang boeken. Dit alles maakt uiteindelijk deel uit van de beproeving.