Niemand kan als een bemiddelaar of een tussenpersoon tussen Allah en zijn dienaren komen omdat ieder mens de vrijheid en de mogelijkheid heeft om zich rechtstreeks tot de Almachtige God te richten en tot Hem te spreken. Iedereen kan rechtstreeks Allah in zijn gebeden aanroepen en om vergiffenis vragen zonder tussenkomst van een bemiddelaar. Deze vorm van contact maakt de band tussen Allah en Zijn dienaar juist speciaal.

Allah moedigt Zijn dienaren aan om het gebed te verrichten en om vergiffenis te vragen. Allah kondigt aan dat Zijn genade alles omvattend is, dat zonden vergeven zullen worden en dat de gebeden verhoord worden. Enkel Allah kan gebeden verhoren en zonden vergeven. Allah is immers als Enige de Bezitter van Macht. Geen enkel schepsel heeft het recht om gebruik te maken van dit gezag. Het toekennen van de eigenschappen van Allah aan anderen wordt als “shirk” (afgoderij) beschouwd.

Bijvoorbeeld bij het biechten in het christendom wordt de pastoor als bemiddelaar gezien tussen de zondaars en God. In de islam wordt het bemiddelen door de imam tussen Allah en de zondaars als Shirk gezien.Denk maar aan een persoon waarvan je het meest houdt en je wil je liefde uitdrukken of om vergiffenis vragen; zou het mooier zijn of zal er meer emotie zijn als iemand als tussenpersoon gaat optreden? Waarlijk, de rechtstreekse communicatie is de meest mooie en pure vorm van communicatie. 

Elke moslim is verplicht om datgene van de religie te leren wat hij nodig heeft. Wanneer de moslims samenkomen om het rituele gebed te verrichten, kiezen zij onder hen de meest geleerde en de meest deugdzame persoon uit om het gebed te leiden. Deze persoon wordt dan de imam genoemd. 

De functie van de islamitische geleerden is beperkt tot het uitleggen en het onderwijzen van de religieuze principes en het leiden van de mensen tot het rechte pad door hun preken en adviezen te geven. Zij hebben niet de autoriteit om als een bemiddelaar op te treden tussen Allah en Zijn dienaren, om vervolgens zonden te vergeven en gebeden te aanvaarden. In de Koran staat dit vastgelegd met de volgende vers: 

‘’En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.’’1

De juiste interpretatie van deze vers is dat wanneer mensen tot Allah smeken of Hem aanspreken, Hij door deze vers rechtstreeks met ons communiceert waar Hij persoonlijk aan ons vertelt dat Hij nabij is.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Baqara (De Koe) 2/186.