Vooral de afgelopen 150 jaar heeft voor vele mensen de evolutietheorie een grote impact gehad op de wetenschap en op de levensvisie op aarde.

Hedendaags wordt door velen deze theorie als de grootste realiteit beschouwd en een niet te betwisten stelling. Echter schetsen de heilige boeken, specifiek de Koran, een ander alternatief tegenover deze theorie en reflecteren vooral de creationistische denkwijze. Deze leer weerspiegelt de religieuze opvatting dat het universum, de aarde en alle aardse wezens hun ontstaan te danken hebben aan een bijzondere scheppingsdaad. 

Tegenwoordig wordt het creationisme veelgevraagd en in steeds meer scholen gepromoot en onderwezen. Voorts zijn de aanhangers van de evolutietheorie niet meer zo gesloten als vroeger, waardoor ze steeds meer de behoefte en of de neiging hebben om na te denken over het leven en de dood en in aanraking komen met andere overtuigingen en de Schepper. 

In dit opzicht is de islam een geloof die onderzoek stimuleert en de zegeningen van de Schepper weerspiegelt. Zo begint het eerste vers en gebod die is neergedaald met “Lees”.1 Zich verdiepen in, vragen stellen over en zoeken naar… zijn de kern en filosofie van de islam. Hierbij kan worden gezien dat het standpunt van de islam onbetwistbaar in lijn is met wetenschap en kennis. Enkele andere verzen uit de Koran die ons  onderwijzen in de schepping van de mens, de profeet Adam en levende organismen: 

“Allah heeft jullie uit aarde en dan uit een druppel geschapen en dan heeft Hij jullie tot echtgenoten gemaakt. Geen vrouw is zwanger en baart zonder dat Hij het weet; niemands levensduur wordt verlengd en niemands levensduur wordt verkort of het staat in een boek. Dat is voor Allah gemakkelijk.” 2

Wij hebben de mens toch uit een extract van klei geschapen. Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. Daarna schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, dan schiepen Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, dan schiepen Wij de vleesklomp tot gebeente en dan bedekten Wij het gebeente met vlees. Daarna lieten Wij het als een nieuwe schepping ontstaan. Gezegend zij Allah, de beste schepper.” 3

“En zien zij niet dat Wij het water (in wolken) naar het dorre land drijven, waarna Wij gewassen tevoorschijn doen komen, waarvan hun vee en zij zelf eten? Zien zij dan niet?” 4

“En voorzeker, Wij hebben de mens (Adam) geschapen uit klei, van zwart modder gevormd.” 5

“En Hij heeft u door verschillende stadia heen geschapen.” 6

“Toen jouw Heer tot de engelen zei: "Ik ga een mens uit klei scheppen. En als Ik hem gevormd heb en hem iets van Mijn geest heb ingeblazen, valt dan in eerbiedige buiging voor hem neer.” 7

“De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende 40 dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang een klonter, daarna is hij even lang een klompje vlees; vervolgens wordt er een engel naar hem toegezonden die hem de levensadem inblaast…" 8

Deze verzen omkaderen de schepping van de mens en levende organismen. Enerzijds wordt de schepping van de eerste mens Adam aangekondigd en anderzijds de verschillende fases die ondergaan worden in de periode van voor, tijdens en na de bevruchting. De verzen kondigen de schepping van het leven aan die vooral te maken hebben met de interacties van aardse oorzaken, die bepaalde chemische samenstellingen ondergaan. 

De initiële reactie van een druppel water (sperma) en de verschillende fasen en processen die tot levende organismen leiden zijn voorbeelden hiervan. 

De wetenschap bevestigt dat de aarde initieel een steen van lava was, dat naarmate tijd alsmaar begon af te koelen. Weliswaar kunnen alle organismen op de aarde opgenoemd worden, maar de samenhang tussen de organismen (zoals dieren, planten, organen…) laat feitelijk zien dat het onmogelijk is dat alles toevallig op elkaar afgestemd zou kunnen zijn. 

Laten deze organen ons niet een oneindige kennis zien, waarbij aan alles gedacht wordt en met alles rekening is gehouden? Hoe kunnen deze verschijnselen en de samenhang tussen al de levende organismen met een toevallige evolutie verklaard worden, nadat een langzame afkoeling van de aarde heeft plaats gevonden?

De wereld kan voorgesteld worden als een paleis die volledig ingericht en klaargezet is in afwachting van zijn bezoekers en tijdelijke bewoners. Net zoals de wereld is het menselijk lichaam ook ingericht met verschillende gevoelens zoals liefde, haat, angst, nieuwsgierigheid, vrees, verdriet…in afwachting van zijn daden. Heeft men ooit nagedacht over hoe, waarom en vanwaar uit al deze gevoelens in levende wezens zijn gekomen? 

Ter illustratie, hoe zouden wij kunnen weten wanneer een baby van 3 maanden honger heeft of ergens last van heeft indien deze baby niet kan huilen of over de nodige emoties zou beschikken zonder een woord te zeggen?  Zo zijn het heelal, universum en de menselijke wezens perfect ingericht en geschapen met verschillende bedoelingen.   

Is het in dit opzicht dan niet absurd om te beweren dat alles uit het niets is ontstaan? 
Is er überhaupt nog een theorie die kan onderbouwen hoe deze perfecte samenhang en inrichting tussen de levende wezens en het universum zich uit het niets verder hebben ontwikkeld met de nodige ontwikkelingsgang? 

Elk schepsel is een woord van het universumboek dat gelezen moet worden met het bevel ‘’Iqra’’.9 Oftewel aan elk schepsel is een betekenis gegeven, nadat het door de Schepper op een zodanige manier is gecreëerd, dat het een spiegel dient te zijn voor Zijn kunsten waar vele wijsheden aan hangen. 

Ieder woord of schepsel uit dit universumboek is geschreven met de inkt ‘atomen’. De materialist beweert dat deze woorden of brieven met inkt geschreven zijn, terwijl hij beweert dat het veranderen van de inkt naar een brief heel natuurlijk is. De evolutionist beweert daarentegen dat de brieven na een hele lange tijd wachten door inkt geschreven te worden.

De inkt voor dit universumboek zijn de atomen die zojuist werden aangegeven. Deze atomen zijn met een Goddelijke kracht ontstaan en vanuit een aantal elementen zijn er bijna ontelbaar sterren, zonnen en planeten gecreëerd. Dit alles bij elkaar wordt het universum genoemd. Het is niet mogelijk dat dit universum vanuit zichzelf of door evolutie kan en is ontstaan. Een ander voorbeeld is ons zonnestelsel, die ook niet is ontstaan uit een evolutie van een afzonderlijk systeem. Het is bewezen dat elke soort een eigen bijzonder genetische bouw heeft. 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Alaq (De Bloedklonter) 96/1.
  2. De Heilige Koran, Faatir (De Schepper) 35/11.
  3. De Heilige Koran, Al-Mu-minun (De Gelovigen) 23/12-14.
  4. De Heilige Koran, As-Sajdah (De Eerbiedige Neerbuiging) 32/7.
  5. De Helige Koran, Al-Hijr (Het Rotsachtige Pad) 15/26.
  6. De Heilige Koran, Nuh (De Profeet Noach) 71/14.
  7. De Heilige Koran, Sad (De Arabische Letter Sad) 38/71-72.
  8. Hadith, Sahih Muslim: VIII/114.
  9. Eerste vers die neergezonden is in de Heilige Koran, Al-Alaq (De Bloedklonter) 96/1.