Deze vraag werd ook aan de heilige profeet Mohammed (vrede zij met Hem) gesteld. Allah heeft hierop soera ‘Al-Ikhlas’ (een hoofdstuk uit de Koran) geopenbaard en heeft de profeet aanbevolen om deze vraag daarmee te beantwoorden. De heilige profeet heeft daarna zijn volgelingen ook aanbevolen om deze vraag met deze soera te beantwoorden. In deze soera staat het volgende:

“In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Zeg: Allah is de enige. 2. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig. 3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. 4. En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.” 1

Zoals de bovenstaande versregels uit de Koran aangeven, is Allah de enige in zijn soort. Er is geen God buiten Allah, niemand is met Hem in enig opzicht gelijk. Hij verwekte niet noch werd Hij verwekt: Dit zijn menselijke eigenschappen. Allah is er nu, was er altijd al en zal er altijd zijn. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden zal deze vraag duidelijk beantwoord worden. 

Voorbeeld 1:

Denk aan een trein die uit tien wagons bestaat. Elke wagon wordt gesleept door de wagon ervoor. Uiteindelijk kom je bij de machinist terecht die de trein bestuurt. Dan vraagt men niet: “Door wie wordt de machinist bestuurd?”

Voorbeeld 2:

Een soldaat krijgt bevel van de korporaal, de korporaal krijgt bevel van de sergeant, de sergeant krijgt bevel van de adjudant enzovoort. Uiteindelijk kom je bij de koning terecht en dan kan niet de vraag gesteld worden: “Van wie krijgt de koning een bevel?”

Overgeleverd door profeet Mohammad (vrede zij met Hem):

Satan (duivel) komt naar iemand van jullie en zegt: “Wie heeft zo en zo geschapen? Totdat hij zegt, Wie heeft jouw Heer geschapen?” Wanneer hij zo een vraag toefluistert, moet degenen toevlucht zoeken bij Allah en zulke gedachten opgeven. 2

Als we de soennah en de teksten van de Koran bekijken, dan is één van de voornaamste geloofsovertuiging die een moslim moet hebben betreffende Allah, dat er geen schepper aan Hem gelijk is. Als Allah beschouwd wordt als hetzelfde of lijkende op of enige eigenschappen heeft van Zijn schepping, dan zou dat shirk (afgoderij) inhouden. 

In de eerste instantie moeten wij goed beseffen dat Allah alles en iedereen heeft geschapen. Aangezien de begrippen ‘schepper’ en ‘schepsels’ tot onduidelijkheid kunnen leiden, worden deze begrippen hieronder verder toegelicht.

Schepsels hebben een schepper, maar een schepper kan geen schepper hebben. Als de schepper iemand met meer macht boven zich zou  hebben, kan men ervan uitgaan dat hij geen schepper meer is, maar een schepsel. Degene die deze vraag stelt vergelijkt Allah met Zijn schepsels. Hij denkt dat Hij net als de schepsels een schepper heeft. Is het mogelijk dat een schepper geschapen kan zijn? Of is het mogelijk dat de schepper tegelijkertijd een schepsel is? 

Een ander punt waarop men de aandacht wil vestigen is dat als Allah een schepper zou hebben, zou Allah niet meer één zijn. En als het op deze manier zou blijven doorgaan, dan zou er geen einde meer komen aan het aantal scheppers. Allah heeft de wet duidelijk opgesteld dat alles en iedereen een schepper heeft. Alles gebeurt met een reden en Allah voert deze uit zonder enige uitzondering. Hij is de Almachtige en de Alwijze. Als Allah geschapen zou zijn, zou Hij geen Allah kunnen zijn, omdat dat niet past bij de eigenschappen van Allah. Een persoon die iemand boven zich heeft, kan geen Almachtige en Alwijze zijn.


 

 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/1-4.
  2. Hadith, Sahih Al-Buharî, 1353.