In het volgende vers waarin racisme wordt verboden en een les wordt meegegeven dat alle mensen van dezelfde voorouders afstammen, wordt het volgende gezegd:

“Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest.”1

In Taqwa (godsvrees) is het vermijden van racisme inbegrepen. Taqwa betekent Godvrezendheid, zich krachtig en zorgvuldig onthouden van Zijn verboden.

Bij Allah, zijn niet de mensen van een bepaald volk de eerwaardigste, maar zij die de meeste taqwa bezitten. Het soort volk maakt dus niet uit. Als naar de attributen van degenen met Godsvrees gekeken wordt, is te zien dat dit het symbool en het resultaat is van de naleving van de islam in zijn geheel. In het hoofdstuk ‘’Imran’’ uit de Koran, nodigt de Heer de moslims uit naar Zijn vergiffenis en naar Zijn paradijs. Het gaat verder dan uitnodigen alleen, Hij zegt: “Ren!” En aan het einde van deze vers wordt vermeld dat het paradijs voorbereid is voor hen die taqwa toepassen.

In de islam wordt racisme niet getolereerd. In de volgende verzen worden de attributen van Godsvrees en antiracisme als volgt opgesomd:

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de Godsvrezendste. Allah is wetend gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de godsvrezendste. Allah is wetend en welingelicht.”2

“Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de Weg van Allah) en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.”3

“En degenen die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en Hem om vergeving vragen voor hun zonden. En wie (anders), behalve Allah, kan de zonden vergeven? En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.”4

Profeet Mohammed benadrukt dit onderwerp ook met de volgende overlevering:

”Zoals uw Heer één is, is uw vader en religie ook één zoals een Arabier niet beter is dan een niet Arabier en rood niet beter is dan zwart. Geen enkel natie heeft superioriteit ten opzichte van een ander. De superioriteit is alleen met taqwa.”5

Meteen na het hoofdstuk “Al-Fatiha” (De Opening) uit de Koran, is het eerstvolgende vers:

“Dit is het Boek (de Koran), waarover geen twijfel bestaat, een Leiding voor de Godsvruchtige.”6

Het is zeer betekenisvol dat na het hoofdstuk “Al-Fatihah” (De Opening) direct aandacht wordt gegeven aan taqwa. Hierin worden degenen met Godsvrees met de volgende attributen gekenmerkt:

“Degenen die geloven in het onwaarneembare, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien. En degenen die geloven in datgene wat aan jou (o Mohammed) is neergezonden en datgene wat vóór jou is neergezonden en (degenen die) overtuigd zijn van het hiernamaals.”7

In deze verzen wordt niet over een ras, een stam, een leider, een officier, een slaaf of een heer gesproken. Deze verzen zijn maar twee voorbeelden. Uitgaand van dit perspectief, wordt het duidelijk dat alle verzen in de Koran racisme verwerpt.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste vertrekken) 49/13.
  2. De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste vertrekken) 49/13.
  3. De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/134.
  4. De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/135.
  5. Hadith, Ahmed bin Hanbel, Muasned, 9/127..
  6. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/2.
  7. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/3-4.