Eerst en vooral dient men het doel te weten achter de schepping van de mens.

Allah zegt: “Ik heb de djinns (een bovennatuurlijk onzichtbaar wezen) en de mensen geschapen enkel om Mij te aanbidden”1

Wanneer je weet waarom Allah de mens heeft geschapen, heb je antwoord op vele twijfelachtige zaken. Een van deze zaken is de illusie dat Allah de mens heeft geschapen, alleen maar om een deel ervan het paradijs te laten binnentreden. Of omgekeerd, om een deel de hel te laten binnentreden. Dit is een onjuiste gedachte. Dit is niet waarom Allah de mens heeft geschapen. 

Allah De Verhevene zegt: 

"Wij zonden boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover Allah zou hebben na (het sturen van) de Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs."2

We moeten in onszelf verdiepen om het doel achter de schepping van de mens beter te kunnen begrijpen: De twee meest kenmerkende eigenschappen van de mens zijn armoede en zwakte.
De mens is arm en afhankelijk van behoeftes. Om te zien heeft hij de zon nodig, om zich te voeden heeft hij eten en drinken nodighttps://koran.nl/, om zich te kleden heeft hij de natuur nodig… Kort gezegd heeft hij het hele universum nodig om te overleven. 

De mens is zwak en machteloos. Hij is zo zwak en machteloos dat hij zijn behoeftes niet zelf kan vervullen. Bijvoorbeeld: hij kan de zon niet creëren of controleren die ervoor zorgt dat hij zonlicht en warmte krijgt. Hij kan zijn organen niet de opdracht geven om altijd perfect te functioneren. Of hij kan zijn ogen niet de opdracht geven om te zien in het donker. Dit geldt ook voor planten en dieren. Ondanks dat de mens arm en zwak is wordt hij in al zijn behoeften voorzien. Dit wijst op een Alwetende, Alziende en Alhorende Voorziener. 

Het doel achter de schepping van de mens is het leren kennen van Allah en leven volgens deze kennis. Vervolgens is het de bedoeling dat we onze armoede en zwakheid inzien en hiermee de Vrijgevige (Allah) bewonderen en in dankbetuiging onszelf aan Hem onderwerpen en Hem dienen. Hierbij dient de mens zich te houden aan de voorgestelde regels en gebruik te maken van de eigenschappen die aan hem zijn gegeven. 

De Schepper die de mens voorziet in al zijn behoeften heeft de mens uitgerust met eigenschappen waarmee Zijn schone namen te begrijpen zijn. Het bewustzijn, redeneringsvermogen, verstand en vrije wil zijn voorbeelden hiervan. Dit zijn belangrijkere eigenschappen die niet alle levende wezens bezitten. Door gebruik te maken van deze eigenschappen is het mogelijk om Zijn namen te begrijpen (bijvoorbeeld ‘De Alwijze’). 

Door Zijn namen goed te bestuderen is het mogelijk om te zien, dat al hetgeen wat in dit universum is geschapen,  geschapen is met wijsheid. Op deze manier kan uit alles wat geschapen is kennis vergaard worden over de barmhartige Schepper. Het is duidelijk te zien dat de Schepper de mens goed gezind is, barmhartig is en dat Hij via Zijn creaties Zich wil laten zien en laten kennen. Een aantal behoeftes zoals geluk, voldoening, genot, doel en vervolmaking worden pas optimaal vervuld bij het leren kennen van Hem. 

Daarnaast heeft Hij de mensheid een boodschapper (profeet Mohammed) en een leidraad (de Koran) gestuurd waarin Hij verkondigt dat mensen niet zonder reden zijn geschapen; dat er regels zijn waar de mens zich dient aan te houden; dat alleen het pad die Hij ons wijst ons tevreden kan stellen en onze waarde bij Hem kan verhogen en dat alle andere paden ons alleen maar zullen kwellen. (Zie het 23ste woord uit de Risale-i Nur collectie)

De schepping van de mens is een eer, recht en zegening ten opzichte van alle andere wezens. De schepping van de mens komt dus niet voort uit een behoefte, maar mede door een wens van Allah, om Zichzelf aan de mens voor te stellen. Dit wordt verwezenlijkt door Zijn schone namen en eigenschappen waar te laten nemen door het verstand van de mens, die zodanig is geschapen dat het deze namen en eigenschappen kan herkennen en er voldoening uit kan halen.

Bediuzzaman Said Nursi zegt hierover het volgende:

´´Waarlijk, de Hoogste Gerechtigde heeft uiteraard noch behoefte aan jouw gebeden, noch aan iets anders. Echter, jij hebt behoefte aan gebeden; spiritueel gezien ben jij ziek. In vele traktaten hebben wij bewezen dat gebeden dienen als genezingen voor spirituele wonden. Als een genadevolle dokter een patiëntstellig adviseert om medicijnen te nemen die genezend zijn voor zijn ziekte, en de patiëntdaarop als volgt reageert: ´´Wat voor behoefte heb jij aan mijn genezing, dat jij er zo nadrukkelijk op wijst?´´ zul jij ook inzien hoe loos die opmerking zal zijn.3

Evengoed kan de desbetreffende vraag ook niet gesteld worden aan Allah.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1.  De Heilige Koran, Adh-Dhariyat (De Schiftende Winden) 51/56.
  2.  De Heilige Koran, An-Nisa (De Vrouwen)  4/165.
  3.  Uit de risale-i nur collectie, De 23ste flits, het traktaat over de natuur